TIL HENVISERE

Challenge er et multisite randomiseret kontrolleret studie. Kun patienter tilknyttet et af følgende steder kan henvises:

 • Ambulant psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden, Region Nord og Region Syd.

In- og eksklusionskriterier

Inklusionskriterier:

 • Personer fra 18 år med diagnose i skizofrenispektret (F20-29)
 • Hørehallucinationer i mindst 3 måneder 
 • Er i antipsykotisk behandling eller har tidligere prøvet mindst 2 forskellige typer antipsykotika uden tilstrækkelig effekt på hørehallucinationer. 
 • Ingen ændring i patientens antipsykotiske behandling de seneste 4 uger, og ingen planlagte ændringer/justeringer i de kommende 3 måneder. 
 • Giver samtykke til at deltage i projektet. Det er 100% frivilligt, og deltageren kan altid ombestemme sig. 

Eksklusionskriterier:

 • Organisk hjernelidelse
 • Misbrug af psykoaktive stoffer i et omfang, der forhindrer deltagelse i terapi
 • Patienten kan ikke udpege én stemme at arbejde med
 • Hørehallucinationer foregår på et fremmedsprog, terapeuten ikke forstår.
 • Patienten er ikke i stand til at indgå i psykoterapi på dansk eller engelsk.

Henvisning

Region Hovedstaden

Kontakt forskningsassistent Lisa Smith
lisa.smith@regionh.dk eller mobil 21 57 51 07

Region Nordjylland:

Kontakt forskningsassistent Thea Müller på challenge@rn.dk eller ring til sekretær på 97 64 34 59

Region Syddanmark:

Kontakt forskningsassistent Ida Hansted Villesen på Ida.Hansted.Villesen@rsyd.dk

Hvis du har en patient, som hører til målgruppen og er interesseret i at deltage eller blot ønsker at høre nærmere, kan du tage kontakt til os. I din henvisning bedes du skrive patientens navn og telefonnr. og ganske kort info om patienten. Du bedes notere, at patienten er indforstået med henvisning til projektet, og om vi må ringe op til vedkommende for at aftale nærmere. Det er ikke nødvendigt at inkludere cpr-nr. i din henvisning, men den bør sendes via sikkert mailsystem. 

Hvis du ønsker at undersøge, om en patient hører til målgruppen, er du også altid velkommen til at kontakte os, og det kan typisk afklares på få minutter. Personfølsomme oplysninger skal ikke videregives på dette tidspunkt, da det blot er en drøftelse på et generelt plan.

Udredning

Når vi modtager en henvisning, kontakter vi patienten telefonisk og laver en kort screening ift. om patienten hører til målgruppen. Herefter aftales tid til assessment, hvor vi fortæller mere om projektet og indhenter et skriftligt samtykke fra patienten. Udredningsbatteriet består af både interviews og spørgeskemaer, bl.a. rettet mod psykotiske symptomer, indhold af og forhold til stemmerne, belastninger og traumer fra barndommen, suicidalitet, funktionsniveau og resiliens. Udredningen tager 2-3 timer, og vi sørger undervejs for både pauser og forplejning.

Når udredningen er færdig, foretages randomisering via et computerprogram. Der kommer derved et svar på, hvorvidt deltageren skal fortsætte med standardbehandling (dvs. kontrolgruppen) eller afprøve den nye terapiform (interventionsgruppen). Vi kan ikke på forhånd vide, hvem der kommer i hvilken gruppe og har ingen indflydelse herpå. 

12 uger efter endt udredning vil deltageren blive bedt om at komme til første follow-up interview. Her gentages udredningsbatteriet ved forskningsassistent, der ikke ved, om deltageren har været i kontrol- eller interventionsgruppe. 

24 uger efter endt udredning foretages det afsluttende follow-up interview. Igen foretages det fulde udredningsbatteri ved blindet forskningsassistent.

Udredningsbatteriet på 2 – 3 timer kan virke som lang tid. I Avatar-projektet i England undersøgte de deltagernes holdning og oplevelse af selve udredningsbatteriet (Hall, 2018, Psychiatry Research). Hovedparten af deltagerne havde positive virkninger af at deltage i udredningen (≥80%), og flertallet oplevede ikke negativ påvirkning af udredningen (≤70%). Vi forsøger i Challenge-projektet ligeledes at give deltagerne en god oplevelse af at være med i projektet, uanset om de kommer i kontrol- eller interventionsgruppe. Det gør vi ved at sikre en tillidsvækkende og respektfuld atmosfære, hvor vi er interesserede i deres liv og oplevelser og glade for deres medvirken.

Patientinformation

Denne kortfattede patient information kan udleveres til interesserede – dog OBS om patienten er tilknyttet et af de involverede sites (se ovenfor).

Forud for udredning vil der endvidere blive tilsendt en længere beskrivelse af projektet, ligesom deltageren vil få mundtlig information forud for optagelse af skriftligt samtykke.